Afghanistan-rapporten: debatt

bookmark

Hva lærte Norge i Afghanistan?

mandag 13. juni 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Afghanistankomiteen, CMI og PRIO

Inngang: Gratis

I juni legger det regjeringsoppnevnte Afghanistan-utvalget fram sin rapport om det norske engasjementet i Afghanistan. Både det sivile og det militære engasjementet fra 2001 til 2014 gjennomgås. Lærdommene fra Norges innsats vil være viktig for Norge framover. Utenriksdepartementet jobber med en ny Stortingsmelding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, der sårbare stater er spesielt vektlagt. Stadig blir Norge spurt om å bidra i operasjoner i utlandet.

Hva er lærdommen fra den sivile og militære innsatsen i Afghanistan? Hva hadde det å si for Afghanistan og hvor står landet nå? Og hvilke erfaringer bør være del av det politiske beslutningsgrunnlaget når Norges framtidige engasjement i og overfor sårbare stater vurderes og debatteres?

Dette er første arrangementet i en rekke av tre. I første runde er det norske perspektivet på rapporten i fokus. Under Afghanistan-uka i september vil rapporten sees med afghanske og internasjonale øyne. Programmet for Afghanistan-uka lanseres i juni. 

 

Innledere:

Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomiteen, ønsker velkommen.

Bjørn Tore Godal, leder av Afghanistan-utvalget, presenterer hovedpunktene i rapporten.

 

I panelet:

Arne Strand CMI

Cecilie Hellestveit ILPI

Sverre Diesen FFI

 

Ordstyrer er Henrik Syse PRIO

 

Meld din interesse på Facebook

 

Om birdagsyterne: 

Bjørn Tore Godal er tidligere utenriksminister, forsvarsminister og ambassadør. Har i halvannet år ledet Afghanistanutvalget, nedsatt av regjeringen for å evaluere norsk sivil og militær innsats i årene 2001-2014

Liv Kjølseth har vært generalsekretær i Afghanistankomiteen siden 2007. Kjølseth er utdannet Cand.Polit fra Universitetet i Oslo med internasjonale forhandlinger som spesialfelt. Kjølseth har bred organisasjonserfaring. Har også jobbet i offentlig forvalting.

Arne Strand er Assisterande Direktør ved Chr. Michelsens Institutt (CMI), og har forska på ei rekka tematikkar vedrørande Afghanistan. Strand leia norske NGOar i Afghanistan frå 1988 til 1997, og har seinare leia PRIO sitt Kypros kontor.  

Cecilie Hellestveit er samfunnsviter og jurist, med en doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som seniorforsker og konsulent ved ILPI, og har tidligere vært forsker ved SMR og PRIO. Hellestveit har arbeidet både operativt og faglig med Afghanistan etter 2001. 

General (p) Sverre Diesen var forsvarssjef fra 2005 til 2009. Han er utdannet fra Krigsskolen, norsk og britisk stabsskole, og er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole (NTNU). Han har innehatt en rekke stabs- og kommandostillinger, bl a sjef for HM Kongens Garde og sjef for Strategi- og langtidsplanavdelingen i Forsvarets overkommando. Han har publisert to bøker om hhv militær strategi og fremtidsperspektiver for det norske forsvaret, og er i tillegg hyppig bidragsyter til militære fagtidsskrifter og norske medier generelt om forsvars- og sikkerhetsrelaterte spørsmål. Han arbeider nå som forsker ved Analyseavdelingen/Forsvarets forskningsinstitutt. 

Henrik Syse er filosof, forfatter og seniorforsker på PRIO. Han er medlem av Den norske Nobelkomité og redaktør for fagtidsskriftet Journal of Military Ethics.