Byutvikling og transport for en ny tid

bookmark

– Hva mener partiene?

mandag 31. august 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: BULL – Byutviklingens Lange Linjer

Inngang: Gratis

Det faglige nettverket BULL – Byutviklingens lange linjer – utfordrer Oslo-partiene til debatt om Osloområdets areal- og transportpolitikk. Det er bred enighet om målene, men har partiene virkemidler for å gjennomføre den byutviklingen de ønsker?

Debatten tar opp to temaer av betydning for folks hverdag og byens miljø:
1 – Samferdsel
Trafikkveksten skal nå tas med miljøvennlig transport. Hvordan kan veinettet, gatene og parkeringspolitikken innrettes for å nå dette målet? Hvordan vil partiene sikre finansiering av kollektivtransport, sykkelveier og gode fotgjengerløsninger? Skal de store pengene til samferdsel brukes på ny E18 i Vestkorridoren og andre store veianlegg, eller til nye tunneler for T-bane og jernbane gjennom Oslo? Og hva blir det igjen til utbygging av sykkelveier?

2 – Arealbruk
Veksten i Osloregionen skal først og fremst skje ved knutepunktene og langs kollektive transportårer. Hvilke virkemidler vil partiene ta i bruk for å styre byutviklingen mot en slik arealbruk, både i Oslo og i Akershus? Hvorfor skal den største utbyggingen skje i Groruddalen, når det er mye ledig plass og kapasitet i banesystemet i Oslo Vest og Bærum?

Uten gode svar på disse spørsmålene og kraftfulle offentlige tiltak – vil dagens politiske mål om Oslo og Norge som ledende, klimavennlige samfunn forbli retoriske slagord?

Møteopplegg
Etter en kort introduksjon til temaene fra et fagpanel vil partiene gi sine svar, og det inviteres til debatt. I fagpanelet sitter Gustav Nielsen og Kjell Spigseth, og møteleder er Peter Butenschøn. Alle er fagfolk som i mange år har arbeidet med byutvikling, samferdsel og offentlig politikk.

Mer om fagnettverket BULL, møtets tema og andre byutviklingsspørsmål kan leses her

BULL er også medarrangør, sammen med Oslo arkitektforening, av et valgmøte om boligpolitikk og bokvalitet, torsdag 27. august kl 19.00 i Litteraturhuset.