Dialogkonferanse om eldreomsorgen i Oslo

bookmark

Er eldre mindre verdt i dagens samfunn?

mandag 22. august 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo Legeforening, Eldre Legers forening og Eldrealliansen

Inngang: Gratis

Daglig kommer det vitnesbyrd fra hele landet om uverdige og til dels kritiske tilstander i eldreomsorgen. Pasientrettighetene til de eldre krenkes på mer eller mindre grovt vis altfor ofte. Det spares i kommune Norge, kutt i eldreomsorgen har blitt normen – ikke unntaket. Slik er det også i Oslo. 

5. juli aksjonerte Eldrealliansen på Furuset sykehjem for å støtte beboerne som med kun få dagers varsel ble tvangsflyttet fra sine hjem da Byrådet bestemte seg for å nedlegge 120 sykehjemsplasser. Begrunnelsen? Det var ikke lenger behov for dem. Så feil er det ikke lov å ta.

Engasjementet i saken var enormt. Nær 200 mennesker stilte opp og protesterte i striregnet, mens beslutningstakerne stod inne under tak. Mange av aksjonistene som kom for å få svar gikk skuffet hjem. Det ønsker vi å gjøre noe med, og vi inviterer derfor til dialogkonferanse på Litteraturhuset mandag 22. august. Det er å forvente at vi under samme tak vil kunne få i gang en dialog der svar vil bli gitt. 

PROGRAM

18.00 – 18:10: Velkommen ved debattleder Lise Askvik

18:10 – 18:15: Innleder: Pernille Brusgaard, Sykehjemsoverlegen: Oppfølging av markeringen utenfor Furuset. 

18.15-18.30: Debatt om Furuset-saken.

18:30-18:35: Innleder: Petter Fredrik Wille, direktør, Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter.      Hva sier menneskerettighetene om eldres rettigheter?  Når overskrides den nedre grense for hva som er akseptabel og verdig omsorg? Når blir et tilbud uverdig? Når blir behandlingen nedverdigende og umenneskelig?

18.35-18.50: Debatt om kvaliteten på tjenestene som ytes i eldreomsorgen i Oslo; hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Vil de fleste eldre bli boende så lenge som mulig hjemme? Hva når man blir for syk? Hvor vil man bo da?

18:50 – 18: 55: Innleder: Eli Berg, førsteamanuensis UiO. Forfatter av boken, «Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet». Om Fryktkulturen i helsetjenesten.

18.55-19.10: Debatt om ytringsklima, lojalitetsplikten, rutiner for varsling. Hvordan håndteres  varsling og hvilken holdning har man til varsling i Oslo kommune og Sykehjemsetaten?

19:10- 19:20: Innledere: Tore Nyseter, medlem av det sentrale Eldreråd, tidligere sykehjemspasient og kritiker av NPM modellen. Forfatter av boken, «Velferd på avveie. Reformer. Verdier. Veivalg»

Marit Hafnor, sykepleier og enhetsleder gastrokirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Forfatter av innlegget «Premissleverandør uten påvirkningskraft?» Overlegen nr.2, Juni 2016

19.20-19.35: Debatt: Er bestiller/utførermodellen til hjelp eller til hinder for å dekke pasientens behov? Hvilken rolle har bestillerkontorenes i tildeling av ytelser. Blir de medisinskfaglige vurderinger vektlagt av bestillerkontorene? Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalhelsetjenesten. Samhandlingsreformen fungerer den efter intensjonen?

Panel:

Inga Marte Thorkildsen, Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester (SV).

Khamshajiny Gunaratnam, Varaordfører, medlem av Helse-og sosialkomiteen (Ap)

Carl I Hagen, medlem av Helse-og sosialkomiteen (Frp)

James Stove Lorentzen, medlem av Helse-og sosialkomiteen (H)

Anne Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo

Anita Vatland, Pårørende aksjonen, Pårørendeaksjonen

Marit Kamøy, bydelsoverlege, Sagene bydel, styremedlem Oslo Legeforening

Kari Sollien, leder i Allmenlegeforeningen

Line Orlund, Fylkesleder i Oslo, Norsk Sykepleieforbund

 

19.35-19.55: Pause

19.55-ca.21.00 Åpen mikrofon. Innspill fra salen-dialog

 

Konferansen «streames» (direkte overføres på nett)

Møtet er gratis og åpent for alle. Velkommen!