Nye oppgaver til kommunene

bookmark

- konsekvenser for kommunale og regionale tjenester

tirsdag 2. desember 2014, kl. 17:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk statsvitenskapelig forening, i samarbeid med Stat&Styring

Inngang: Gratis

Hva blir konsekvensene dersom kommunene overtar oppgaver som videregående utdanning, tannhelse, arealplanlegging, vei- og kollektivtrafikk, BUF-etat/barnevern?

Signy Irene Vabo fra Høgskolen i Oslo og Akershus vil presentere innholdet i sluttrapporten fra ekspertutvalget hun har vært leder for. Utvalget legger fram sin sluttrapport dagen før møtet. Utvalget skal blant annet vurdere kriteriene for konkrete eksempler på oppgaver det kan være aktuelt å overføre.

Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister, vil kommentere ekspertutvalgets vurderinger, og hvordan regjeringen vil arbeide med oppgaveinndelingen videre.

Jan Erling Klausen
, forsker ved Norsk Institutt for By- og regionforskning (NIBR) vil utfordre Sanner og Vabo på kommunereformens konsekvenser, blant annet hvilken betydning en ny oppgavefordeling vil kunne ha for det regionale nivået.

Sluttrapporten fra Vabo utvalget blir et sentralt innspill til regjeringens arbeid med kommunereformen. Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding om kommunereformen, herunder mulige nye oppgaver til kommunene, i løpet av våren 2015. (For mer informasjon om ekspertutvalget og mandatet for sluttrapporten, se her.)