Vitenskap og spiritualitet

bookmark

Adskilte verdener eller to fasetter av samme virkelighet?

mandag 28. februar 2011, kl. 18:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Integralt Forum

Inngang: Billett

Etter bruddet med filosofien og religionen, har den empiriske vitenskapen og den erfaringsbaserte spiritualiteten tilbudt mennesker ulike veier til kunnskap. I vitenskapen, og spesielt naturvitenskapen, er forskerens rolle å holde en observerende, kritisk distanse fra den naturen han studerer. Naturen isoleres og avgrenses, og det anvendes veldefinerte metoder og fremgangmåter for å frariste studieobjektet dens hemmeligheter. Den klassiske spirituelle innfallsvinkelen er på mange måter en motsats til den vitenskapelige. Mystikerens vei til sann kunnskap er ikke distansert og objektiv, men intuitiv og en direkte erfaring av virkeligheten somkan oppleves dypere og mer subtil enn den vitenskapen forteller om. Vitenskap og spiritualitet tilbyr oss således ulike syn på oss selv i verden, både gjennom ulike veier til erkjennelse (epistemologi) og ulik viten om verden (ontologi).

Dette foredraget vil vise at det ikke finnes én vitenskap eller én spiritualitet. Både den vitenskapelige og spirituelle kunnskapsvei er brolagt med mange fasetter, perspektiver og nivåer av forståelse som gir mange kilder til misforståelser og feiltolkninger av hverandres posisjoner. Gjennom bruk av Ken Wilbers integrale teori vil noen av forskjellene mellom vitenskap og spiritualitet bli synliggjort. Men forskjellene til tross, finnes det også enkelte likheter. Wilber hevder at både vitenskapelig og spirituell kunnskap kan kritisk evalueres gjennom en felles tre-stegsprosess som kalles for "en bredere vitenskap". Hensikten med å utvide vitenskapsbegrepet er å bygge broer mellom ulike nivåer av erfaring, empiri og kultur som anerkjenner essensen i ulike kunnskapstradisjoner.

Foredraget krever ikke forkunnskaper i integral teori.

Odd Inge Forsberg er dr.philos. i biologi, og er medstifter av Integralt Forum. Han har sammen med sin Alanja skrevet en norsk innføringsbok i integral filosofi: Helhet og dybde: En innføring i Ken Wilbers integrale filosofi (Flux forlag, 2009).