Frokostseminar om eldres menneskerettigheterFoto: Unsplash

Eldres menneskerettigheter

bookmark

Frokostseminar

torsdag 29. august 2019, kl. 08:30 til kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NIM - Norges institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis med påmelding

I lys av NIMs temarapport «Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer» og det kommende kommunevalget, inviterer NIM til politisk debatt om eldre og deres menneskerettigheter. Eldreomsorgen i Norge står overfor mange menneskerettslige utfordringer, og under debatten vil tre av rapportens syv temaer stå sentralt:

  • Underernæring og uheldig legemiddelbruk
  • Tvungen helsehjelp
  • Vold og overgrep mot eldre

 

Mange eldre opplever svekket helse og er avhengig av ulike former for helsehjelp. Menneskerettighetene gir føringer for hvordan myndighetene skal ivareta eldres helsesituasjon. Underernæring og uheldig bruk av legemidler er ett av temaene NIM adresserer i sin rapport: en tredjedel av eldre pasienter på sykehus og i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er undernært eller risikerer undernæring. Forskning viser i tillegg at 44% av beboerne på sykehjem brukte minst ett (eller en kombinasjon av flere) legemidler som var potensielt uheldig for dem. Menneskerettighetene stiller krav til myndighetene om at alle gis lik rett til forsvarlig helsehjelp. Rapporten stiller spørsmål ved om dette kravet er fullt ut ivaretatt overfor eldre i Norge.

Rapporten viser også til at Helsetilsynet har avdekket utstrakt bruk av tvungen helsehjelp, ofte i strid med menneskerettighetene, ved sykehjem. Det vises videre til at vedtaks- og dokumentasjonspraksisen ved tvangsbruk ofte er mangelfull, og at personalet har hull i kunnskapen om når og hvordan man skal utøve tvang. Rapporten ber myndighetene om å sette i verk konkrete tiltak som sikrer personer på sykehjem deres menneskerettigheter.

NIM har også sett på sitasjonen til voldsutsatte eldre. Forskning viser at inntil 76 000 hjemmeboende eldre over 65 år rapporterer om at de er blitt utsatt for vold, de fleste fra nærstående. Myndighetene har en menneskerettslig plikt til å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep mellom privatpersoner. Tallene er store og alvorlige, men likevel blir eldre i liten grad inkludert i kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. NIM mener at kommunene bør utarbeide og iverksette handlingsplaner mot vold i nære relasjoner som inneholder konkrete tiltak rettet mot eldre.

NIM spør våre folkevalgte: Hvilke utfordringer kan og vil de ta tak i?

Flere medlemmer fra Stortingets helse- og sosialkomité kommer:

  • Tuva Moflag (A)
  • Erlend Larsen (H)
  • Kjersti Toppe (Sp)
  • Sheida Sangtarash (SV)
  • Representanter fra FrP og KrF (TBC)

 

Seminaret vil bli strømmet på nett. Husk å melde deg på!

 

Program:

08.30: Lett servering og mingling

09.00: Velkommen v/Gro Nystuen, assisterende direktør i NIM

09.10: Innledning v/Anne Bramo (FrP), statssekretær for eldreministeren

09.20: Presentasjon av NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer» v/Stine Langlete, seniorrådgiver i NIM

09.40: NIM spør våre folkevalgte: Hvilke utfordringer kan og vil de ta tak i? Ordstyrer: Kristin Høgdahl, seniorrådgiver i NIM