Bistand og diasporaen for utvikling i hjemlandet

bookmark

Om Etiopia

mandag 2. september 2019, kl. 17:00 til kl. 19:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Ethiopian Norwegian Professional Organization (ENPO)

Inngang: Gratis

Erfaringene og kunnskapsgrunnlaget tilser at det er mange viktige sammenhenger mellom migrasjon og utvikling, herunder den rollen pengeoverføringer spiller. Det er også åpenbart at stabile stater med godt styresett og velfungerende systemer som sikrer grunnleggende behov, på mange måter er en forutsetning for å kunne dra nytte av de positive effektene som migrasjon fører med seg. I de mange samfunn hvor slike forutsetninger ikke er til stede, og der migrasjon er et sentralt samfunnsfenomen, er sjansene dårlige for at migrasjonen i seg selv vil endre på utviklingsutsiktene.

Diaspora-engasjement for utvikling finnes, og det er et poeng å anerkjenne denne innsatsen som utvikling. Slik anerkjennelse er svært viktig også med tanke på inkludering i det norske samfunnet som helhet. Diasporabasert utviklingsinnsats er en enorm ressurs. Fordelene er blant annet kulturell bevissthet om hjemlandet, mer bevissthet om spesifikke lokale behov og/eller potensielle fallgruver, langsiktig forpliktelse til prosjekter og lojalitet til lokalsamfunnet og troverdighet m.m.

Hvis norske myndigheter velger å støtte diaspora-organisasjoners utviklingsprosjekter er bilaterale relasjoner til staten diasporaen skal arbeide med, én viktig dimensjon. Normativt kan man vurdere hvorvidt man bør anerkjenne diaspora engasjement som verdifullt, men med den tradisjon Norge har som bistand- og aktør, er det ikke unaturlig at en slik anerkjennelse av helt parallelle engasjement fra personer med innvandrerbakgrunn også anerkjennes som viktige og relevante i det norske samfunnet.

Seminaret handler om den etiopiske diasporaens rolle for utryddelse av fattigdom spesielt ved bruk av utviklingshjelp fra giverlandene. Blant etiopierne med innvandrerbakgrunn i Norge finnes det mange som har høyere utdanning innen ulike profesjoner som kan bruke sin kunnskap i hjemlandet der det er mest behov for kompetanse. Diasporaens kompetanse kan også være en viktig ressurs for å øke utenlandske investeringer, markedsutvikling, teknologioverføring, turisme, politiske påvirkning, holdninger og kultur innflytelse i hjemlandet.

Hva tenker ENPO som en diaspora-organisasjon som er engasjert i diaspora og utvikling om forholdet mellom norsk utviklingspolitikk og diasporaers engasjement?

Les mer og se hele programmet her