Boklansering: Godt nok og bedre

Boklansering: Godt nok og bedre

bookmark

Kvalitet i psykisk helse- og rustjeneste

onsdag 7. juni 2023, kl. 20:00 til kl. 21:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Velkommen til lansering av boken “Godt nok og bedre. Kvalitet i psykisk helse- og rustjenester.”

Kvalitet i helsetjenester er allemannseie. Vi ønsker å være trygge på at hvis vi eller våre nærmeste får helseutfordringer, vil tjenestene gjøre det de kan for å hjelpe, og at kvaliteten på tjenesten er god. Om man følger den offentlige debatten om tjenestetilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer vet man at det ikke alltid ser ut til å være tilfellet.

Pasienter står fram med historier om manglende eller for dårlig behandling. Fagfolk uttrykker bekymring for at man ikke har gode nok rammer til å gjøre jobben sin. Politikere lover år etter år at tjenestene skal bli bedre. Spørsmålet er: Hvordan kan vi virkelig sikre god kvalitet?

I boken “Godt nok og bedre” gir forfatterne en oversikt over kompleksiteten som kvalitetsbegrepet rommer. Både myndigheter, ledere, fagpersoner og pasienter har ulike perspektiver på kvalitet, og de ulike perspektivene kan noen ganger komme i konflikt.

Forfatterne presenterer hvordan de ulike nivåene i psykisk helse- og rustjenester jobber for å skape og sikre god kvalitet, fra det politiske nivået og de sentrale myndigheter ned til det kliniske møtet mellom profesjonsutøver og pasient.De løfter også fram noen uenigheter som oppstår i arbeidet med kvalitet, med spesielt søkelys på myndighetenes og profesjonsutøvernes ulike syn på hva som utgjør god kvalitet. Disse uenighetene speiler ulike syn på helsepolitiske og helseadministrative virkemidler, men berører også grunnlagsdiskusjoner i fagfeltet.

Denne kvelden vil bokens formål, innhold og struktur bli presentert, før de tre forfatterne Lars Ravn Øhlckers, Andreas Høstmælingen og Johan Siqveland blir bokbadet av Ida Stendahl. Til slutt åpnes det for spørsmål fra salen.

Gratis inngang – vel møtt!

Det blir boksalg hos Norli Litteraturhuset før, under og etter arrangementet.