Boklansering: «Straffens etikk» 1Foto: Garthus (Politihøgskolen); Jacobsen (Universitetet i Bergen); Skyberg (NKVTS / Kristoffer Sandven); Smith (Universitetet i Oslo); Heivoll (Politihøgskolen); Fredwall (Universitetet i Agder); Lundeberg (KRUS)

Boklansering: «Straffens etikk»

bookmark

Samtaler om straffens etiske sider

mandag 21. november 2022, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Politihøgskolen og Universitetet i Agder

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Straff er et kraftig uttrykk for statens autoritet og makt over enkeltmennesker. Derfor trenger vi en levende og kritisk samtale om straffens etiske sider. Spørsmål om hvorfor vi straffer, hva vi straffer, hvem vi straffer og hvordan vi straffer må stadig diskuteres, utfordres og belyses fra ulike perspektiver.

I høst utgis boka «Straffens etikk» på Scandinavian Academic Press som et bidrag til en slik tverrfaglig og erfaringsbasert samtale om straffens etiske sider. Ulike verdikonflikter, etiske problemer og moralske dilemmaer tas opp av forskere og profesjonsutøvere som arbeider med straff, strafforfølging og straffegjennomføring.

Denne kvelden vil de to redaktørene, Geir Heivoll og Terje Emil Fredwall, sammen med flere av bokas bidragsytere snakke om noen av temaene som belyses i den ferske boka:

  • Straff, rett og etikk i norsk tradisjon. Samtale mellom Jørn Jacobsen, Geir Heivoll og Terje Emil Fredwall
  • Metoo i politiet – uskyldig moro eller blodig alvor? Tania Randby Garthus
  • Bevisvurdering i politi- og jussutdanningen – behov for endringer? Lisbeth Fullu Skyberg
  • Dugnad og samfundssind også i fengslene? Om fengslenes håndtering av covidpandemien i Norge og Danmark. Ingrid Rindal Lundeberg og Peter Scharff Smith

 

Geir Heivoll er professor ved Politihøyskolen. Han forsker på politi, straff og strafforfølging og er en av redaktørene av boka «Straffens etikk».

Terje Emil Fredwall er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han forsker på straffegjennomføringsetikk, profesjonsetikk og psykososial helse og er en av redaktørene av boka «Straffens etikk».

Jørn Jacobsen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han arbeider med strafferettslige og rettsteoretiske spørsmål. I boka viser han hvordan det er grunnleggende svakheter ved den strafferettstenkningen som har dominert norsk strafferett. Denne kvelden vil han delta i en samtale med redaktørene om denne strafferettstenkningen og måter straff er blitt rettferdiggjort på og begrunnet i Norge.

Tania Randby Garthus er politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen. Hun var den første fra politiet som delte sine metoo-opplevelser offentlig. Denne kvelden vil hun fortelle om bakgrunnen for at hun stod offentlig frem med sine erfaringer og hvordan hun har opplevd at såre historier om seksuell trakassering risikerer å bli fratatt legitimitet i politiet.

Lisbeth Fullu Skyberg er forsker ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hun forsker på politi, straff og strafforfølging fra et rettshistorisk perspektiv. Denne kvelden spør hun om det bør tenkes nytt om undervisningen i bevisbedømmelse i norsk jussutdanning.

Ingrid Rindal Lundeberg er førsteamanuensis i rettssosiologi ved Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter. Peter Scharff Smith er professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Denne kvelden vil de snakke om hva restriksjoner og straffepraksis under koronapandemien gjorde med opplevelsen av tillit og rettsfølelse hos innsatte i norske og danske fengsler.