En kjetters bekjennelser

En kjetters bekjennelser

bookmark

Om Rudolf Steiners kristologi

onsdag 17. oktober 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Antroposofisk selskap

Inngang: 100,-

Et helt sentralt tema i Rudolf Steiners antroposofi er den avgjørende betydning Steiner tillegger kristusskikkelsen. Kristi liv og død på Golgata er for Steiner kort og godt brennpunktet i verdenshistorien. Hans kristologi har et innhold som adskiller seg markant fra Martin Luther og den norske folkekirke: Hos Steiner forenes for eksempel kristendom med reinkarnasjonstanken.

Cato Schiøtz som i mange år har vårt aktiv innenfor den antroposofiske bevegelse – vil presentere hovedpunktene hos denne moderne kjetter.

Om foredragsrekken: En annen kristendom
I 2000 år har kristendommen formet store deler av menneskehetens verdier og tenkemåte  i langt større grad enn hva noen filosofisk eller politisk retning har maktet. Ikke desto mindre er sentrale aspekter av Kristi liv og budskap fremdeles idag underkommunisert i den tradisjonelle kristne formidlingen, som i møtet med dagens samfunn i stadig større grad fremstår som fremmed for det moderne mennesket. Skyldes dette at formidlingen ikke er godt nok forankret i Kristus-impulsen? Og kan en annen måte å forstå Kristi budskap på legge grunnen til en ny og dypere forståelse av kristendommens innhold og vesen? Dette spørsmålet ønsker foredragsrekken ”En annen kristendom” å belyse ved å fremsette en ny forståelse av Kristus, som gir stoff til besinnelse og ettertanke i et gjennommaterialisert og sekulært samfunn.