Er naturens grense nådd?Foto: Morten Günther

Er naturens grense nådd?

bookmark

Om naturens tålegrenser

torsdag 19. september 2019, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Inngang: Gratis

Menneskelig aktivitet går utover miljøet og naturressursene våre, noe som fører til at stadig flere av naturens tålegrenser overskrides. Hvordan kan vi stanse utviklingen og reversere skader som alt har skjedd? Fungerer alltid miljøtiltak slik de er tenkt? 

Seks NIBIO-forskere forteller om sine erfaringer og forskningsresultater. Deretter inviterer vi til samtale og diskusjon ledet av vår forskningsdirektør Per Stålnacke.

Arrangementet er gratis og inngår i Forskningsdagene 2019.

 

Program: 

Eva Skarbøvik – forskningssjef Vannressurser og hydrologi:

EUs vanndirektiv skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig skal det iverksettes miljøtiltak for å bedre tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Men virker tiltakene, og kan klimaendringer motvirke dem?

Jannes Stolte – forskningssjef Jordressurser og arealbruk:

Frekvensen av kraftig nedbør, flom og oversvømmelser øker i takt med klimaendringene. En rekke ulike tiltak settes inn, bl.a. for å beskytte infrastruktur og redusere faren for erosjon og utvasking av næringsstoffer. Hvor i nedbørfeltet kan vi sette inn tiltak som virker og er vi tilstrekkelig forberedt på våtere tider?

Erik Joner – seniorforsker Jordkvalitet og klima:

Plast fyller mange viktige funksjoner i samfunnet, men utgjør også et stadig økende miljøproblem. Produksjonen av plast har et betydelig miljø- og klimaavtrykk. Den største utfordringen er likevel plast på avveie, i havet og i naturen for øvrig.

Et mulig tiltak kan være å øke bruken av nedbrytbar plast. Men vil det hjelpe? Er nedbrytbar plast egentlig nedbrytbar?

Ingeborg Klingen – forskningssjef Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk (ikke bekreftet):

Uten plantevern ville sju av ti planter blitt spist av skadedyr, ødelagt av sykdommer eller utkonkurrert av ugras. Kjemiske plantevernmidler er skadelige for helse og miljø, men hvilke alternativer har vi?

Er det mulig å redusere bruken av sprøytemidler og samtidig produsere mat til en økende befolkning?

Håkon Borch – forskningssjef Grøntanlegg og miljøteknologi:

Presset mot de store byene øker, også i Norge. Hvordan ser vi på grønne byer og grøntanlegg som miljøtiltak? Hva er effekten av urbant landbruk? Hvilke tiltak kan bidra til å gjøre byene mer miljøvennlige?

Ivar Pettersen – seniorrådgiver Landbruksøkonomisk analyse:

Det snakkes mye om det grønne skiftet, men er det egentlig mulig å få til? Har vi et økonomisk system som tvinger oss i retning av økonomisk vekst og stadig økende utarming av naturressurser?