Gener som løper løpsk og ord som forhekser

bookmark

Metaforer i samfunnsvitenskap og biologi

mandag 22. februar 2010, kl. 12:15

Sal: Nedjma

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Inngang: Gratis

Filosofene bygger sine teorier og systemer på dem, vitenskapen bygger sine modeller på dem. Mange vil hevde at vi ikke kan tenke uten dem, og Wittgenstein advarer oss mot å bli forhekset av dem. Fra biologiens «survival of the fittest» til poststrukturalismens kampmetaforer, er vitenskapelige og filosofiske modeller gjennomsyret av metaforer.
Metaforer åpner opp nye forestillingsverdener, men fungerer de også som barrierer for en dialog disipliner i mellom, og mellom forskningen og allmennheten? I dette seminaret ønsker vi å undersøke metaforenes betydning i både samfunnsvitenskap, humaniora og naturvitenskap. Er metaforer ganske enkelt illustrerende, eller tvert i mot helt avgjørende i forhold til hva vi kan tenke? Er metaforer stengsler eller døråpnere for tverrvitenskapelig tenkning? Hvordan foregår utvekslingen av metaforer mellom de ulike fagdisipliner, historisk og i dag? Kan samfunnsvitenskapens og humanioraens tankemodeller med fordel implementeres i naturvitenskapens, og omvendt, og i hvilken grad er dette noe som allerede foregår? Er det en større avstand mellom naturvitenskapens ideer og de som kommer fra humaniora og samfunnsvitenskap, eller finner vi større barrierer mellom tankemodeller innenfor de enkelte disipliner?

INNLEDERE: professor Kristin Asdal fra Senter for teknologi, kultur og innovasjon ved Universitetet i Oslo, førsteamanuensis Roar Høstaker fra Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer, professor Hanne Haavind fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, forsker Hanno Sandvik fra Institutt for biolog ved NTNU, Seniorforsker Helge Svare fra Arbeidsforskningsinstituttet, professor Lars Fredrik H. Svendsen fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen og professor Øyvind Østerud fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

PROGRAM:
12.15-12.30
Introduksjon til seminaret v/ Anne Lorentzen og Harriet Bjerrum Nielsen

12.30-13.30
Helge Svare:Forstandens forhekselse eller begrepenes fødsel. Om metaforen som forståelsesform
Øyvind Østerud: Evolusjon som metafor eller forklaring i politikken?
Spørsmål og diskusjon

13.30-14.30
Hanne Haavind: Hva er kjønn? Metaforer for mediering og transport av kunnskap
Kristin Asdal:Ord som virker? Om metaforer og forholdet mellom vitenskap og politikk
Spørsmål og diskusjon

14.30-15.00
Kaffe/te pause

15.00-16.30
Lars F.Svendsen: Det egoistiske genet – metaforen som løp løpsk
Hanno Sandvik: Hvor deterministisk er et gen?
Roar Høstaker: Frykt og beven. Om forholdet mellom samfunnsvitskap og biologi
Spørsmål og diskusjon

16.30-17.00
Avsluttende kommentarer fra innlederne

FAGLIG ANSVARLIGE: Anne Lorentzen og Harriet Bjerrum Nielsen, STK