hellig, sårbar

bookmark

Boklansering

fredag 24. august 2012, kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Portal forlag

Inngang: Gratis

Boken hellig, sårbar leter etter et nytt språk for teologi og religiøsitet. Boken består av skjønnlitterære tekster som er blitt til i møte mellom liv og tro, hvor levd liv gis forrang. Feministiske perspektiver er sentrale i boken, blant annet gjennom å lete etter den kvinnelige Kristus, Krista. Tekstene utforsker også om blasfemi foreslås være et utkast til et annerledes språk for hellighet. Forfatteren Gyrid Gunnes er prest i Den norske kirke og arbeider til daglig som studentprest ved NTNU, Trondheim. Sara Azmeh Rasmussen og Åste Dokka kommenterer boken.

"Jeg har skrevet en bok om møtet mellom kristen tro og livet", sier Gunnes."Det er en eksperimentell teologi, hvor bunnlinjen ikke er hva som er dogmatisk korrekt, men å stille spørsmål som bærer i seg et etisk og eksistensielt alvor. Særlig er jeg opptatt av det feministiske perspektivet på kristendommen. Finnes den kvinnelige Kristus, Krista? Hun finnes ikke i Bibelen, men kan hun finnes likevel, i språket?  Hvordan har det påvirket vår kultur at den er formet av en religion som ikke har kunnet forestille seg Gud som kvinne? Jeg er også opptatt av om blasfemi kan være et språk som kan gi den troende dypere forståelse og innsikt i troens mysterium. Kan man tenke seg blasfemi som et religiøst språk som har tatt opp i seg den ofte etisk legitime kritikken religion utsettes for? Hvilken type teologi skapes når jeg dekorerer Bibelen med menstruasjonsblodet mitt eller lager en nattverdskalk av ølbokser som har bodd under snøen en vinter? Hva skjer da med hvordan vi tenker om Gud? Slike spørsmål er nødvendig å stille, fordi de kan bringe oss nærmere det som er kristendommens utgangspunkt, nemlig at Gud er fullt og helt menneske".
 
Forestillingen om Guds makt er sentral i kristendommen: "Det første adjektivet som brukes om Gud i Den norske kirkes trosbekjennelse er "allmektig".Mange av tekstene i boken problematiserer Guds makt. "Jeg utforsker om Gud finnes på den andre siden av makten. Etter at kirken har mistet den posisjonen den tradisjonelt har hatt i samfunnet, og kristendommen må leve side og side med andre religioner i et sekulært og flerreligiøst samfunn, hva skjer da med forestillingen om Guds makt? Er makt et ideal for Gud, er det en egenskap som konstituerer Gud? Går det an å tenke seg en Gud som ikke bare er avmektig på korset, men også på avmektig etter påskemorgen?".
 
Gunnes er født i 1978 og oppvokst i Tromsø. Hun har studert ved Universitetet i Oslo og Tromsø samt ved School of Theology ved University of Kwa Zulu- Natal i Sør-Afrika. Hun har arbeidet som menighetsprest i Tromsø og på Hamar. Hun er i dag studentprest i Trondheim. I 2008 mottok hun Stjerneskuddprisen fra Skeiv Ungdom Innlandet for sin innsats for unge skeive.Gunnes understreker at det er en skjønnlitterær bok hun har skrevet, ikke en ny dogmatikk. Tekstene er utforskende, spørrende. De gir ingen endelig svar, men skriver seg frem mot en kristendomsforståelse som er åpnere, feministisk og jordnær.
 
 
"Dette er en litterær perle. Svært original og nyskapende språklig. Provoserende og tankevekkende innhold. En slags tvilende teologi, erfaringsteologi. Inderlig fromt og ramsalt kirkekritisk. Feministisk, men slett ikke dogmatisk". Paul Leer-Salvesen, skjønnlitterær forfatter og professor i etikk ved Universitetet i Agder