HelsepersonellkommisjonenFoto: NTNU Samfunnsforskning AS (Hoxmark) Emilie Gjengedal Vatnøy (Minde Olsen)

Helsepersonellkommisjonen

bookmark

Perspektiver og kritiske blikk

tirsdag 2. mai 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse og Erfaringssentrum inviterer til temakveld om Helsepersonellkommisjonens rapport, NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, og dennes betydning for fremtidens psykiske helsetjenester.

Helsepersonellkommisjonens rapport presenterer et fremtidig demografisk utfordringsbilde, med stadig flere som er i behov av helsetjenester, og stadig færre i arbeidsfør alder til å besette nødvendige stillinger i samfunnet. Med dette som bakteppe fremholdes det at man ikke lenger kan fortsette å utvide helsetjenestene for å svare opp et fremtidig utfordringsbilde. Det må bli færre ansatte for hver pasient, hevdes det, og følgelig at tjenester må utformes og organisere på nye måter.

Sentralt fremholder rapporten betydningen av å bygge helsetjenestene fra bunnen av, og vektlegger i dette særlig fagarbeidere og erfaringskonsulenter som en ressurs. På psykisk helsefeltet bør dette ses i sammenheng med en mer recoveryorientert tilnærming, hevder Ellen Hoxmark, leder av NAPHA og medlem av kommisjonen.

Fra et brukerperspektiv ser vi likevel med noe bekymring på rapportens betydning for prioritering, dimensjonering og organisering av psykiske helsetjenester fremover. Særlig spør vi oss hvordan tilstrekkelig behandling, brukermedvirkning, individuell tilrettelegging, meningsdannelse, bedret samhandling og mer helhetlige og koordinerte tjenester skal ivaretas under de betingelser rapporten skisserer. Videre spør vi oss, slik rapporten er inne på, om økt privatisering av psykiske helsetjenester kan være en mulig konsekvens av det forestående utfordringsbilde, og hvilken betydning dette vil ha for effektivt folkehelsearbeid og offentlig tjenestetilbud.

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å utforske gjennom innlegg, panelsamtale og åpen dialog.

Ellen Hoxmark (leder i NAPHA og medlem av helsepersonellkommisjonen), Jon Fabritius (fagsjef i Mental helse), Ole-Marius Minde Johnsen (landsleder i Mental helse), Trond Aarre (Avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter), Tor-Johan Ekeland (professor i psykologi ved Høgskulen i Volda), og Torbjørn Mohn-Haugen (generalsekretær i Erfaringssentrum) deltar i arrangementet.

Etter panelsamtalen åpnes det for spørsmål fra salen.