Humanitære endringer, humanitære utfordringer og beskyttelse av sivile

bookmark

Hva skjer når prinsipper og praksis kolliderer?

onsdag 27. april 2016, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: NUPI og Norwegian Centre for Humanitarian Studies

Inngang: Gratis

Det har blitt utført et iherdig arbeid for å skape og gjennomføre en mer humanitær politikk. Til tross for det internasjonale samfunns forsøk, blir imidlertid sivile tap stadig større. Humanitære organisasjoner har godkjent progressive vedtak, men har ikke funnet noen pratisk måte å gjennomføre dem på.

Det er ikke alltid sammenheng mellom humanitære prinsipper og humanitær praksis. De apolitiske prinsippene som ligger til grunn for humanitær virksomhet sikrer legitimiteten, men kan også sette sperrer for handling og føre til at den humanitære virksomheten styres av lokale forhold – politikk inkludert. Hva skjer når prinsipper og praksis kolliderer? Og er det en motsetning mellom prinsipielle forhold og realiteter?

Humanitære handlinger og forsøk på å beskytte sivilbefolkningen kan aldri bli helt i tråd med de veiledende prinsippene. Humanitære handlinger «oversettes» og tilpasses realitetene, slik at de avviker fra de opprinnelige intensjonene. Hvilken mekanisme og hvilken politikk er involvert i denne transaksjonskjeden? Og kan slik omforming av de humanitære prinsippene bli sett på som en styrke eller en svakhet? Tilpassingen til lokale forhold økes, men det kan få alvorlige konsekvenser at de veiledende prinsippene blir uthulte.

Dette seminaret tar opp disse temaene som er sentrale i humanitær virksomhet.

Seminaret er en del av prosjektet: “Protection of Civilians. From Principle to Practice”, som er finansiert av Norges forskningsråd, og som er organisert under the Norwegian Centre for Humanitarian Studies.

Program

1200: Ole Jacob Sending, NUPI: Velkommen. Informerer om seminaret og prosjektet.

1215: MFA (TbC). «Humanitær hjelp – sammenhengen mellom forskning og politikk».

1230: Keynote: Professor Alex de Waal: “Humanitarisme og den politiske markedsplassen”.

1330: Dr. Olivia Rutazibwa: “Etisk tilbaketrekning og humanitære kriser”.

1400: Kristin B. Sandvik, PRIO: «Presentasjon av hovedfunn fra prosjektet».

1430: Paneldebatt og spørsmål.

1515: Slutt.

Ordstyrer: Benjamin de Carvalho, NUPI.

 

Språk: Engelsk

Arrangementet er gratis, men adgang krever påmelding her.

Foto: Eric Kanalstein/UN Photo

 

ENGLISH: 

Humanitarian Changes, Humanitarian Challenges and the Protection of Civilians

This seminar will discuss possible conflicts between humanitarian principles and local realities.

Why are civilian protection and humanitarian action increasingly challenged despite the great efforts done to refine their policies and implementation? With the increase in civilian casualties in contemporary conflict, the protection of civilians (PoC) became a renewed concern for the international community in the late 1990s. While considerable normative progress has been made by the humanitarian community, PoC has been insufficiently operationalized on the ground.

Humanitarian principles and humanitarian practices are not always coherent. The apolitical principles guiding humanitarian action provide for access and legitimacy, but may also curb action and conform aid in diverse places in paying more heed to the principles than the contextual factors, including politics. What happens when the principles and practice of humanitarianism are at odds with each other? Is there a hierarchy – or even a contradiction – between humanitarianism in principle and practice?

Humanitarian action and efforts to protect civilians can never be simply rolled out in strict accordance with the guiding principles. Humanitarian action needs to be negotiated and might change and deviate from the original intention through the translation chain from principles to policy to practice. What are the mechanisms and power politics involved, and should the malleability of the humanitarian principles be seen as a strength or a challenge? While malleability can foster greater local sensitisation it might also dilute and undermine the girding principles in consequential ways.

This seminar seeks to address these topics, central to the nature and future of humanitarianism.

The seminar is part of the project “Protection of Civilians. From Principle to Practice” funded by the Norwegian Research Council, and is organised as part of the Norwegian Centre for Humanitarian Studies.

Program: 

1200: Ole Jacob Sending, NUPI: Welcome, information about the seminar and the project.
1215: MFA (TbC). «Humanitarian aid – connecting research and policy».
1230: Keynote speaker: Professor Alex de Waal: “Humanitarianism and the political marketplace”.
1330: Dr. Olivia Rutazibwa: “Ethical Retreat and Humanitarian Crises”.
1400: Kristin B. Sandvik, PRIO: «Presentation of main findings from the project».
1430: Panel and Q&A
1515: End
Conference chair/ moderator: Benjamin de Carvalho, NUPI.

 

Register for the event here.