Hva skrives om meg? 1

Hva skrives om meg?

bookmark

Pasientjournalen – muligheter og utfordringer

onsdag 23. november 2022, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Pasientjournalen har en sentral plass i kommunikasjon og behandling innen helsetjenestene, også ved psykiske vansker og rusmiddelproblem. Helsepersonell er lovpålagt å føre pasientjournal der de dokumenterer pasientens helsetilstand, hva pasienten søker hjelp for og hvilken behandling som gis. Pasientjournalen er viktig for forsvarlig behandling og for pasientens rettsikkerhet.

Som mottaker av helsehjelp har du som hovedregel rett til å se hva som står i pasientjournalen din. Journalinnsyn er en demokratisk rettighet, og kjennskap til hva som journalføres om helsetilstand og behandling kan øke medbestemmelsen i behandling. Innsyn i journal skal øke pasientsikkerheten, bedre behandlingen og lette kommunikasjonen. Samtidig er det forhold rundt journal som kan oppleves belastende for enkelte.

Denne kvelden retter vi oppmerksomheten mot journalen som et kommunikasjonsverktøy mellom helsepersonell, og mellom pasient og helsepersonell. Hvilke muligheter og utfordringer bringer åpenhet om journalens innhold med seg? Og hvilke farer for pasientsikkerheten ligger i journalpraksis?

Innledningsvis vil vi få høre om de juridiske rammene for journalen. Deretter løfter vi frem ulike erfaringer med journalen fra både helsepersonells-, pasienters- og pårørendes side.

Innledere:

Oddvar Faltin har jobbet hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken i over syv år. Han er sykepleier og jurist, med lengre fartstid som sykepleier enn som jurist. Han synes spennet mellom faglig skjønn i helsetjenesten og juridisk regulering er spennende og tidvis utfordrende.

Hilde Flata er stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO og psykologspesialist ved Senter for psykisk helse og rus, Lovisenberg diakonale sykehus. Doktorgradsprosjektet hennes søker svar på hvordan pasienter opplever å lese journalen sin, hvordan det er for behandlere å skrive den, samt hva det gjør med samarbeidet mellom dem. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam og støttet av Rådet for psykisk helse.

Målfrid J. Frahm Jensen har arbeidet som erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus 2009-2015. Hun er hjelpepleier, forfatter og foredragsholder. I 2015 mottok hun Ytringsfrihetsprisen og Tabuprisen blant annet for sitt arbeid for åpenhet og for bedring av pasienters rettigheter og ytringsfrihet i psykisk helsevern. Målfrid har siden 2003 vært opptatt av utfordringer vedrørende den digitale pasientjournalen. Hun leder We Shall Overcome (WSO) sitt journalutvalg.

 

Musikk ved Ine Hoem