Hva slags politi ønsker vi oss?Foto fra Advokatforeningens eget arkiv

Hva slags politi ønsker vi oss?

bookmark

Paneldebatt vedrørende politiprovokasjon

tirsdag 12. november 2019, kl. 17:30 til kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Advokatforeningen

Inngang: Gratis

Norsk politi har i en viss utstrekning anledning til i skjul å begå handlinger som ellers ville vært straffbare, for eksempel ved i skjul å medvirke til innførsel av narkotika, ved skjult å innlate seg med kriminelle miljøer i søken efter ransutbytte og ved fordekt å opptre på nettet for å finne nett-overgripere.  Grensene for når slik politivirksomhet er lovlig og akseptabel er i noen grad meislet ut gjennom Høyesteretts praksis, og noen vilkår er nærmere regulert i Riksadvokatens rundskriv.  Spørsmålet om politiets handlemåte har vært innenfor de fastsatte grenser dukker fra tid til annen opp i aktuelle rettssaker, og der domstolen finner at grensene er overskredet kan resultatet bli frifinnelse.

 

I NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov foreslår Torgersen-utvalget at enkelte sentrale hovedvilkår fra dagens ulovfestede rettsstilling bør lovfestes.

 

Advokatforeningen, Oslo krets, ønsker ved dette debattmøte å rette fokus både på hvor grensene i dag går, og hvor de bør gå.  Helliger målet de midler som kan tillates benyttet?  Er det for eksempel akseptabelt om politiet aktivt medvirker til at narkotika havner i brukermiljøene på gaten i sin jakt på mistenkte bakmenn?

 

Panelet består av sentrale aktører fra påtalemyndigheten (Det nasjonale statsadvokatembetet), politiet (Kripos), og forsvarerhold, samt fra Barnas Trygghet.

Ordstyrer er advokat Berit Reiss-Andersen.

Debattmøtet er gratis, og åpent for alle.

To etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen.