KROMs kriminalpolitiske valgvake

bookmark

torsdag 7. september 2017, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: KROM

Inngang: Gratis

Krom inviterer til kriminalpolitisk valgvake med følgende temaer:

  • Hvem vil egentlig ha strengere straffer?
  • Flere fengsler til enhver pris?
  • Philadelphia (Bentham/panopticom) 2.0,

 
Regjeringens forslag om å øke maksimalstraffen fra 21 til 40 års fengsel ble møtt med et ruvende nei fra både strafferettseksperter, rettspolitiske organisasjoner og mangfoldige fagmiljøer, jurister og sivilsamfunn. Folkevalgte begrunner skjerping av straff med den allmenne rettsoppfatningen, men studier viser at folk flest ikke vil ha strengere straffer.

På tross av stor motstand mot å gjøre fanger til grensekryssende handselvare inngikk regjeringen en avtale med Nederland om kjøp av fengselsplasser i Norgerhaven. Det ble blant annet pekt på at Norge bryter menneskerettighetslover ved å overlate fangene til andre lands strafferegimer. Sivilombudsmannens rapport om Norgerhaven er knusende, og avdekker at norske myndigheter bryter menneskerettighetsforpliktelser.

St.meld. 37 (2007-2008) Om straff som virker, vektlegges prinsipper som humanitet, rettsikkerhet, likebehandling, prinsippet om at man har gjort opp for seg når man er ferdig sonet og normalitetsprinsippet. Litt over åtte år senere kan det se ut som man har kastet både stortingsmeldingen og prinsippene over bord og rendyrker idealet om at straff er ren innesperring. Ressurser til tiltak som ligger under rehabilitering kuttes, menneskelige ressurser i form av ansatte i soningsanstalter reduseres samtidig som fangetallet. Det skjer ikke fordi at kriminaliteten øker, men som et resultat av soningstiden har blitt lengre.

Innledere til debatt er:

Leif Petter Olaussen, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, UIO
Advokat Frode Sulland
Representant fra KROM
Fengselsgruppa i JussBuss
Hanna Hamsund, Forening for fangers pårørende

Røveradioen vil lede debatten. Programmet oppdateres fortløpende på facebook-eventet.