Likeverd 2011

bookmark

Heldagsseminar

mandag 5. desember 2011, kl. 09:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: SEIF

Inngang: Gratis

I 2008 påbegynte SEIF prosjektet “Likeverd”– et arbeid blant lhbt. Arbeidet i prosjektet består i hovedsakelig i å gi direkte bistand til de som henvender seg til våre kontorer i form av råd, veiledning og praktisk hjelp til problemløsning. Vi arbeider hovedsakelig med 3 målgrupper: Asylsøkere fra land hvor homofili er forbudt ved lov eller hvor den det gjelder kan risikere grov diskriminering og vold fra det sivile samfunnet; Utenlandske borgere som kommer til Norge for å inngå ekteskap med herboende; Ungdom, barn av 1. og 2. generasjon innvandrere/flyktninger som kommer i konflikt med sin familie og miljø på grunn av legning. Rapporten “Likeverd” ligger på vår nettside www.seif.no

Som navnet på prosjektet tilsier, arbeider vi for likeverd og like rettigheter for disse gruppene, både i storsamfunnet og innad i de forskjellige innvandrer- og flyktningmiljøene. I tillegg arbeider vi for at de som har måttet flykte på grunn av seksuell orientering i hjemlandet, skal få sin rettmessige beskyttelse i Norge.

Etter 3 år ønsker vi å presentere våre erfaringer i dette arbeidet og setter søkelyset på aktuelle problemstillinger. I den forbindelse inviterer vi til et heldagsseminar. Seminaret er gratis og det vil bli servert lunsj.

Vi vil dele seminaret i 2 temabolker med felles avsluttende dialog og innspill fra salen

Del 1: På flukt fra homofobi
Her vil vi sette fokus på hvordan homofile og lesbiske asylsøkere blir behandlet i Norge. Vi vil under denne delen av seminaret invitere praktiserende advokater, representanter fra utlendingsforvaltningen og fra UNHCR til å innlede. SEIF vil også innlede om sine erfaringer fra prosjektet “Likeverd”.

Del 2: Kampen om aksept og likeverd
Her vil vi fokusere på ungdom, barn av 1. og 2. generasjon innvandrere og flyktninger, som opplever press, vold og tvang når familien/miljøet fatter mistanke om “annerledeshet”. Vi håper her på Statsråd Lysbakkens deltakelse og innledninger fra forkjempere og samfunnsdebattanter fra de miljøene det gjelder. SEIF vil også legge fram erfaringer fra vårt arbeid blant denne gruppen ungdom.

Innspill
Siste del av seminaret vil være dialog og innspill fra deltakerne i salen, som er berørt og engasjert i dette viktige arbeidet for likeverd i samfunnet vårt.

Påmelding
Det er begrenset med plasser og vi har derfor satt påmeldingsfrist til den 30.11.11. Påmelding gjøres via e-post til seif@seif.no

 

Program Likeverd 2011

09:30 Registering

09:45 Velkommen

Del 1: På flukt fra Homofobi

10:00 Erfaringer fra Likeverd prosjektet i asylsaker v/ Jon Ole Martinsen

10.30 Utlendingsnemnda redegjør for praksis i LHBT saker v/ Seniorrådgiver Øyvind Dybvik Øyen

11:00 UNHCR guidance note on refugee claims relating to sexual orientation and gender identity, av 21.november 2008 V/ Gisela Thater Legal Officer i UNHCR

11:30 “Tilpasse seg hjemlandets sosiokulturelle rammer” Norsk praksis i forhold til høyesterett avgjørelsen i England “HJ & HT vs UK Home Office” V/ Adv. Halvor Frihagen

12:00 LUNSJ

Del 2: Kampen om aksept og likeverd

13:00 Erfaringer fra prosjektet Likeverd v/ Gerd Fleischer

13:30 Erfaringer fra et multikulturelt homofilt samliv v/ Tom Kristian

14:00 På barrikadene for aksept og likeverd innad i det muslimske samfunnet v/ Sara Azmeh Rasmussen

14:30 Pause

14: 45 Dialog og innspill.

15:45 Avslutning