Retten til å bestemme selvFoto: Kim Berge, NAKU

Retten til å bestemme selv

bookmark

- om CRPD og utviklingshemmede

mandag 3. desember 2018, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Inngang: Gratis

Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) slår fast at personer med utviklingshemming har «rett til overalt å anerkjennes som en person i rettslig henseende». Dette innebærer også at vi har en forpliktelse til å gi nødvendig støtte slik at også utviklingshemmede kan utøve sin rettslige handleevne. CRPD innebærer et sentralt perspektivskille for samfunn og tjenester. Fra å ha fokus på «å gjøre hva vi mener er best for deg» til å ha fokus på «å gjøre hva du mener er best for deg».

I forbindelse med den årlige internasjonale dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. desember arrangerer NAKU et seminar der vi retter fokus på CRPD og tjenestenes ansvar for å gi nødvendig bistand slik at personer med utviklingshemming kan leve liv i tråd med egne ønsker og verdier.

Seminaret har bidragsytere som forteller om hvordan nasjonale myndigheter, menneskerettighetsorganisasjoner, fagmiljø, kommunale tjenester og verdens helseorganisasjon jobber for å støtte oppunder utviklingshemmedes egne muligheter til å kunne bestemme selv i eget liv. Vi får også høre fra en person med utviklingshemming selv.

Programmet for kvelden:

1800 – 1810    CRPD som perspektivskifte
Åpning ved Cato Brunvand Ellingsen, rådgiver i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
CRPD er ikke et internasjonalt perspektiv på tjenester, men en klar føring for politikk- og tjenesteutvikling i Norge. Cato åpner seminaret med å gi et kort bilde på hvorfor temaet er viktig for NAKU og tjenester til personer med utviklingshemming.

1810 – 1820    Om Bufdirs arbeid med CRPD
Kristine Vierli, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufdir er et fagorgan underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) som blant annet har det koordinerende ansvaret for regjeringens politikk overfor personer med funksjonsnedsettelse. Bufdir sin satsing på CRPD er grunnlagt i NOU 2016:17 På lik linje som synliggjorde behovet for å arbeide med menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Kristine snakker om Bufdir sitt arbeid med CRPD med fokus på blant annet å øke kunnskapen om konvensjonen.

1820 – 1830    Selvbestemmelse og CRPD
Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk forbund for utviklingshemmede jobber kontinuerlig for at Norge skal oppfylle sine menneskerettslige forpliktelser. Jens Petter understreker selvbestemmelse som grunnleggende rettighet, peker på trusler mot selvbestemmelse og hvilke løsninger som finnes for å sikre utviklingshemmedes selvbestemmelse.

1830 – 1845    Om det å bestemme selv – hva jeg selv mener
Camilla Hopen
For å forstå hvor viktig selvbestemmelse er og hvordan en kan bistå folk til å bestemme i eget liv er utviklingshemmedes egne stemmer grunnleggende viktig. Camilla har selv utviklingshemming og snakker i sitt innlegg om det å bestemme selv.

1845 – 1900    CRPD og kommunale tjenester – utfordringer og muligheter
Karl Elling Ellingsen, professor og leder i NAKU
Mange med utviklingshemming er avhengig av kommunale tjenester for å kunne leve gode liv. Karl Elling trekker i sitt innlegg tråden fra CRPD til tjenesteyting. Hvordan kan tjenester bidra til at utviklingshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt?

1900 – 1915    Selvbestemmelse fra påleggsvalg til stortingsvalg, selvbestemmelse på små og store ting i livet
André Paulsberg, vernepleier, Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune har gjennom utvikling av plattform for livslange tjenester hatt fokus på CRPD, med vekt på selvbestemmelse og medvirkning. Begreper som ikke skal være honnørord, men en viktig del av praksis. André presenterer kommunens arbeid.

1915 – 1930    Mitt valg
Elisabeth Antonsen, skedsmo kommune
Skedsmo kommune har jobbet aktivt for å finne metoder som skal styrke utviklingshemmedes mulighet til å bestemme i eget liv. De har blant annet opprettet brukerråd og det utarbeides diverse materiell som kan hjelpe brukerne til å få sagt sin mening om ting og bevisstgjøre personalet til å tilpasse informasjon og tilrettelegge for selvbestemmelse. Elisabeth skal snakke om deres arbeid med dette, og også hvordan de har tatt initiativ til samarbeid med eksterne samarbeidspartnere for å utvikle et undervisningsprogram for å styrke utviklingshemmedes valgkompetanse. Se her for mer informasjon om deres arbeid: https://naku.no/kunnskapsbanken/selvbestemmelse-mitt-valg

1930 – 1945    QualityRights – et initiativ fra WHO
Peter McGovern, psykiater og konsulent
Verdens helseorganisasjon (WHO) søker gjennom deres arbeid med «QualityRights» å øke kunnskap om CRPD og menneskerettigheter hos ansatte i velferdstjenestene.  Peter, som blant annet jobber som konsulent for WHO og som også har vært med å utarbeide materialet i QualityRights, snakker om hvordan dette initiativet kan bidra til kulturendring i tjenestene med blant annet større fokus på beslutningsstøtte. Kunnskap om menneskerettigheter kan bidra til endring av praksis. Sjekk ut nettsidene til QualityRights her

1945 – 2010    Samtale om CRPD, tjenester og selvbestemmelse
Noen av bidragsyterne fra tidligere på kvelden deltar i en samtale om kveldens tema. Samtalen blir ledet av Cato fra NAKU. Det vil være mulig med korte spørsmål og kommentarer fra publikum.

2010 – 2030    Kulturelt innslag