Rapportlansering

Rapportlansering

bookmark

Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge

torsdag 24. mars 2022, kl. 12:45 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Inngang: Gratis - Påmelding

Arrangementet strømmes direkte på YouTube

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserer rapporten: “Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008-2018 – en nasjonal registerstudie”

Selvmord skjer i alle aldersgrupper, og i alle deler av befolkningen. Dette er en av grunnene til at selvmord i økende grad omtales som et folkehelseproblem. Et hvert selvmord er en tragedie uansett alder, men det oppleves gjerne spesielt meningsløst når det er et ungt menneskeliv som går tapt.

Selvmord hos unge mennesker er årsak til et meget høyt antall tapte leveår, og forbundet med enorme tap, traumer og lidelse hos de som står igjen.

Selv om årsakene til selvmord blant barn og unge er minst like sammensatte som blant voksne, er psykiske lidelser også i denne aldersgruppen en viktig risikofaktor. Til nå har det hverken eksistert noen fullstendig oversikt over omfanget av selvmord i psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) eller kunnskap om kjennetegn ved disse ungdommene eller kontakten de hadde med tjenesten før dødsfallet.

I rapporten beskriver vi resultatene fra den første nasjonale registerstudien på omfanget av selvmord innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) i perioden 2008–2018 i Norge. Vi vil presentere hovedfunn fra rapporten og deretter innlede til en panelsamtale.