The Denial of Nature

bookmark

Vetlesen, Hylland Eriksen m.fl.

mandag 13. april 2015, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Arne Johan Vetlesen (prof. i filosofi, UiO) samtaler om sin nye bok med Thomas Hylland Eriksen (prof. i sosialantropologi, UiO), Karen Lykke Syse (forsker, SUM) og Dag O. Hessen (prof. i biologi, UiO).

Boken The Denial of Nature ​behandler de store spørsmålene om forholdet samfunn-natur: Hva er det idemessige grunnlaget for det fremherskende synet på naturen som middel til menneskelige formål? Hvilken utvikling har dette synet ført til, både for samfunn og natur, og hvor bærekraftig er den? Hvorfor blir de stadig mer alvorlige tegnene på at vi er på gal kurs oversett? Kan moderne vestlige samfunn lære noe av såkalte «primitive» kulturer og urfolk, i den grad de fremdeles finnes? Og ser vi tegn til en renessanse for et alternativt natursyn, der ikke-menneskelige arter og livsformer anses som verdifulle i seg selv og der naturen som helhet behandles som beåndet, som hellig?

Vetlesens bok byr på en sterk kritikk av dominerende posisjoner innen dagens samfunnsvitenskaper såvel som filosofi, inklusive Frankfurterskolens kritiske teori. Selv om konsekvensene av å gi mennesket alene fullverdig moralsk og rettslig status viser seg stadig tydeligere i form av artsutryddelse, tap av biodiversitet og klimaendringer – kort sagt, av overutnyttelse av naturens «ressurser» – fortsetter de toneangivende retningene innen samfunnsvitenskapene og filosofien i sitt antroposentriske spor. På den annen side etterlyser Vetlesen også et større engasjement blant akademikere og forskere generelt overfor de pågående business-as-usual baserte naturødeleggelsene, i form av en sterkere vilje til å anlegge et systemkritisk perspektiv på årsakene der kapitalismens imperativer om vekst og profitt settes under debatt.

Disse punktene vil bli belyst og diskutert fra ulike ståsteder, i tråd med bredden som deltakerne Hylland Eriksen, Lykke Syse og Hessen representerer.