Vestlige verdier - verdt å forsvare?

Vestlige verdier – verdt å forsvare?

bookmark

Det transatlantiske samarbeidet: indre og ytre trusler

mandag 8. oktober 2018, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: Yata Oslo og Oslo forsvarsforening

Inngang: Gratis

Samtidig som Trump trekker seg mer tilbake fra verdenspolitikken, viser autoritære aktører at de vil utgjøre en sentral rolle på den internasjonale arenaen. Stater som Kina og Russland har gjort det tydelig at de ønsker å hevde seg i tiden fremover, noe som bidrar til at de vestlige landene står overfor flere utfordringer i sikkerhetspolitikken. Samtidig settes det transatlantiske forholdet stadig på prøve av et mer uforutsigbart USA, hvor landets nåværende president gir uttrykk for et verdisett som ikke er i tråd med det vi gjerne liker å kalle vestlige verdier.

Det fysiske vernet av våre verdier er tradisjonelt representert gjennom NATO, og slik det fremgår av traktatens fortale skal alliansens medlemmer verne om sine felles verdier, deriblant demokrati, frihet, og rettssikkerhet. Det er dette samholdet som er fundamentet for NATO, hvorpå det alltid bør være rom for å ta temperaturen på organisasjonens symbolske tilstand. Til tross for flere ferske forsikringer om at artikkel 5 står ved, kan en ane en underliggende spenning blant medlemmene som er sterkere enn før. Kanskje er også et stadig behov for å fremheve enighet kring artikkel 5 et tegn på bekymring i seg selv.

Hviler vestlige verdier fortsatt på et felles grunnlag, og er de truet av indre spenninger eller påvirkning utenfra? Har militærmakten og NATO fortsatt en relevant rolle i beskyttelsen av disse verdiene, og står dens representanter samlet nok til å håndtere dette oppdraget? Og hvordan skal NATO forholde seg til at også medlemsland avviker fra det demokratiske verdigrunnlaget som alliansen er tuftet på?