Er forsoning mulig når urfolksrettigheter trues av grønn omstilling?

Grønn energi og urfolks rettigheter: Hvordan muliggjøre forsoning?

bookmark

Forskningsdagene

torsdag 28. september 2023, kl. 17:00 til kl. 18:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: VID Vitenskapelige høyskole

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube

Vi lever i en tid som er preget av klimaendringer, høye strømkostnader og usikkerhet rundt energiforsyning. Presset om å fremskynde det såkalte grønne skiftet har vist seg å stå i konflikt med urfolksrettigheter. For to år siden slo Høyesterett fast at bygging av vindkraftverk i reinbeiteområder på Fosen er et brudd på urfolks rett til fri kulturutøvelse.

I juni la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport. Kommisjonen har kartlagt hvilke konsekvenser fornorskningspolitikken har hatt for samer, kvener/norskfinner og skogfinner, og foreslår tiltak som bidrar til forsoning.

Med bakgrunn i dette vil arrangementet rette fokus mot det grønne skiftet, og hvordan det forholder seg til urfolksrettigheter og arbeidet med forsoning. Forskere fra VID vitenskapelige høgskole vil presentere ferske forskningsbidrag fra ulike fagfelt, etterfulgt av en paneldebatt.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2023.

Program:

Om gruvedrift og urfolksrettigheter: En case fra Nord-Senja reinbeitedistrikt

Line Skum (universitetslektor, Fakultetet for teologi og samfunnsvitenskap)

Skapelsesteologi og klimaendringer: Bærekraftig rettferdighet eller grønn kolonialisme?
Torbjørn Brox Webber (stipendiat, Fakultetet for teologi og samfunnsvitenskap)

Sociotechnical imaginaries: Case of protests against wind turbines in Fosen
Marta Struminska-Kutra (professor, Fakultetet for teologi og samfunnsvitenskap)

Urfolksrettigheter i en grønn omstilling: Fosen og veien videre
Carola Lingaas (førsteamanuensis, Fakultetet for sosialvitenskap)

Hva er fritt og forhåndsinformert samtykke? Hva kreves av konsultasjonsprosessen i forkant?
Hans Morten Haugen (professor, Fakultetet for teologi og samfunnsvitenskap)

Paneldeltakere:

Liisa-Rávná Finbog (postdoc, Universitetet i Tampere)

Hadi Strømmen Lile (professor, Høgskolen i Østfold)

Eva Marie Fjellheim (doktorgradskandidat ved Senter for Samiske Studier ved Universitetet i Tromsø)

Debattleder: Knut Ivar Bjørlykhaug (Førsteamanuensis, Fakultetet for helsevitenskap, VID vitenskapelige høgskole)