Psykisk helsetjeneste 1

Psykisk helsetjeneste

bookmark

Fremtidig behandling – hva ønsker vi?

tirsdag 10. oktober 2023, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Aurora støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Inngang: Gratis - ingen påmelding.

AURORA støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer er en liten, frivillig organisasjon innen det psykiske helsefeltet. Foreningen ble etablert i 1994.

Møtet ’Psykisk helsetjeneste. Fremtidig behandling –  Hva ønsker vi’  arrangeres på FN- dagen for psykisk helse, kalt Verdensdagen, som markeres 10. oktober hvert år med små og store arrangementer over hele landet. I år er temaet for Verdensdagen: ”Vi trenger å høre til”. I vår kontekst kan dette temaet forstås slik vi har ekstra stort behov for å høre til når vi rammes av psykisk eller fysisk helsesvikt eller sykdom.

Litteraturhuset 10. oktober:
Denne kvelden vil dere få møte både fagpersoner, to psykiatere, en professor i psykisk helsearbeid og en musikkterapeut, og personer som vil gi uttrykk for sine erfaringer som pasienter innen psykisk helsetjeneste, på eller utenfor sykehus. Målet for møtet er å formidle informasjon om eksisterende psykiske helsetjenestetilbud som kanskje ikke er så allment kjent, og å drøfte fremtidige behandlingstilbud. Internasjonale retningslinjer innebærer forbud mot tvang, annet enn i farlige situasjoner som ved nødrett. – Foreningen Aurora erfarer at medlemmer ønsker nedtrapping av medisiner, og at mange ønsker å delta aktivt i egen behandling, men opplever å ikke bli hørt. Medvirkning er lovfestet og skal praktiseres. Foreningen mener at alle som selv ønsker det, skal få tilbud om kunst- og musikkterapi, fysisk aktivitet, trening og fysioterapi, sosial ferdighetstrening, gruppeterapi med mer, jf statens nasjonale retningslinjer fra 2012-13, men som fortsatt ikke har fått praktiske følger, dessverre.

Werner Christie, lege og tidligere helseminister, skrev en kronikk i Dagens Medisin, 01.03.23, med tittelen  ’Vi trenger en ny tilnærming til psykisk sykdom’ . Kronikken som begynner slik: ”Helseministeren har nedsatt et utvalg for å vurdere hvordan det kan legges til rette for at kunnskap, forskning, fagutvikling og kontinuerlig forbedring ligger til grunn for behandlingen i psykisk helsevern. Dette er en god ambisjon. Spørsmålet er bare om mandatet og utvalget går dypt nok i materien – og om det stilles relevante spørsmål for å kunne oppfylle det overordnede målet om bedre resultater av behandlingen  (vår utheving). ……….. Stressrelaterte tilpassinger former følelsenes fenomenologi. Det er mest relevant å oppfatte mental uhelse som følelser folk sliter med i forhold til sitt personlige, relasjonelle og praktiske liv: Det som nå kalles «psykososiale funksjonsnedsettelser» til forskjell fra «sykdom».”

I august i år var det en debatt i Aftenposten som varte over flere uker, og som blant annet handlet om medisiner som brukes i en psykisk helsebehandling. Meningene sprikte, psykiatere som deltok i debatten var både enige og uenige med en kronikk 10.08.23 skrevet av hele styret i Norsk psykiatrisk forening, som startet debatten. Psykologer, som ikke har forskrivningsrett, deltok også i debatten. Alle de tre pasientorganisasjonene som sendte inn manus til innlegg, Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer, WSO og Hvite Ørn, ble refusert. Aurora er helt enig med Werner Christie i at vi trenger en ny tilnærming til psykososiale funksjonsnedsettelser, blant annet fordi foreningen erfarer at sterke medisiner som dominerer behandlingen, som gitt over tid fører til passivitet og isolasjon

 

Program for ’Åpent debattmøte om psykisk helse, Litteraturhuset i Oslo

Medvirkende:

Ingunn Øye, utdannet brukerlærer og brukerrepresentant gjennom mange år og har egne erfaringer som pasient innen psykisk helsetjeneste.

Ragnfrid Kogstad, professor emeritus i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Lillehammer.

Magnus Hald, psykiater ved Psykiatrisk avdeling, Enhet for medikamentfri behandling, Universitetet i Tromsø.

Svein Sørslett. musiker og har egne erfaringer som pasient innen psykisk helsetjeneste-

Hans Petter Paulen Solli, amanuensis ved Norges musikkhøgskole, Fagseksjon for musikkterapi.

Inger-Mari Eidsvik, barnevernspedagog og samhandlingskonsulent. Hun har egne erfaringer som pasient innen psykisk helsetjeneste.

Marianne  Mjaaland, psykiater DPS Fredrikstad, Østfold.

Møteleder/debattleder Tove Gundersen, generalsekretær for Rådet for psykisk helse.

Psykisk helsetjeneste. Framtidig behandling – Hva ønsker vi?

kl 1805 Kunstnerisk ved Maria Totlandsdal på torader

”  1810 Møteleder Tove Gundersen åpner møtet. Kort orientering om Verdensdagen.

”  1815 Auroras leder, Torill Landa, ønsker velkommen og orienterer om Aurora..

” 1820 Dialog mellom Ingunn Øye og Ragnfrid Kogstad

”  1840 Presentasjon av panelet. Debatt.

Det beregnes rikelig tid til kommentarer og spørsmål fra salen.

”  1900 PAUSE

”  1910 Opplesning v/Ingunn Øye-

”  1915 Paneldebatten (forts.) Kommentarer og spørsmål og fra salen.

”  2015 Oppsummering ved møteleder Tove Gundersen

”  2030 Møteslutt. Auroras styreleder, Torill Landa, takker for frammøtet.