Vilkår

Hvem kan leie hos oss?
Type arrangement, standardpris eller redusert pris?
Hva er inkludert i leien?
Teknisk utstyr og bemanning
Ansvar, avbestilling og generelle leievilkår
Servering og/eller boksalg på arrangement?
Relevant: Lov om hatefulle ytringer §185

Hvem kan leie hos oss?

Litteraturhusets mål er å tilrettelegge for at så mange aktører som mulig skal kunne avholde møter, seminarer, debatter og kulturproduksjoner i egen regi. Litteraturhuset forbeholder seg retten til å avvise eller avlyse leieforhold med organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer norsk lov, oppfordrer til straffbare handlinger eller bryter lovens bestemmelser om hatefulle ytringer, og/eller etter en helhetsvurdering og på selvstendig grunnlag.

Litteraturhuset er en arena for alle. Derfor forbeholder vi oss retten til å takke nei til aktører, leietakere og arrangementer der vi av ulike grunner ikke kan ivareta tryggheten til våre gjester og ansatte, eller aktører/leietakere som står for et voldsrettet eller antidemokratisk budskap.

Type arrangement, standardpris eller rabattert pris?

Litteraturhuset har et totrinns prissystem. Vi holder en fast lav pris. Medlemsmøter, kursvirksomhet og workshop er eksempler som arrangement som går under denne standardprisen. Arrangementer som er åpne, retter seg mot folk flest og er innenfor Litteraturhusets virkeområde; litteratur, politikk og samfunnsspørsmål, kan kvalifisere til rabattert pris. Er du i tvil om hvilken pris som vil gjelde for ditt arrangement? Kontakt oss på utleie[at]litteraturhuset.no.

Hva er inkludert i leien?

Pris for leie av lokale gjelder for inntil 8 timer. Leieperioden skal inkludere tekniske prøver og egne forberedelser/pynting. Tidligste tidspunkt for arrangementsstart er kl. 08.00 på hverdager, kl. 10.00 på lørdager og kl. 12.00 på søndager. Arrangementslutt på søndager er kl. 18.00 og lokalene må forlates senest innen kl. 18.30.

Leiepris inkluderer bord og stoler, tilrettelegging og rydding. Unntaket er Berner-kjelleren, hvor evt. omrigg krever eget tillegg (se prisliste). Leie av teknisk utstyr og tekniker er ikke inkludert i leieprisen (se prisliste). Evt. endringer på romoppsett må spesifiseres senest 3 dager før arrangementsstart, mens evt. omrigg underveis i leieperioden må avtales senest 2 uker før og krever leie av arrangementsvert.

Som del av avtalen om rabattert leiepris er det krav om at leietaker i god tid og senest 14 dager før arrangement oversender omtale av arrangementet iht. mal for publisering i Litteraturhusets programoversikt på nett.

Litteraturhuset har ikke anledning til å oppbevare materiell eller utstyr som skal benyttes under arrangement, unntatt etter spesiell avtale. Arrangør står ansvarlig for alt medbrakt materiell og utstyr.

Teknisk utstyr og bemanning

Teknikere og alt teknisk utstyr leveres av Litteraturhuset etter bestilling. Leie av tekniker må bestilles min. to uker før arrangementet. Generelle tekniske spesifikasjoner avklares senest en uke før arrangement. Ved å leie tekniker sikrer man god teknisk gjennomføring. Leie av Wergeland krever alltid tekniker. Det samme vil gjelde ved bruk av stor lydpakke i øvrige rom, streaming, trådløse mikrofoner og utstyr samt monitorer. Tekniker fakturerer arrangør direkte om ikke annet er avtalt.

Arrangør må være til stede ved gjennomføring. Ved behov for praktisk bistand kan man leie egen arrangementsvert (se prisliste).

Ansvar, avbestilling og generelle leievilkår

Leietaker/arrangørfirma er ansvarlig for at gjennomføring av arrangementer skjer i henhold til offentlige fastsatte bestemmelser og/eller anbefalinger tilknyttet smittevern. Dette innebærer blant annet at leietaker/arrangørfirma er forpliktet til å redusere antall deltakere/publikum fra opprinnelig planlagt deltakerantall, dersom slik reduksjon er nødvendig for å overholde offentlige bestemmelser og/eller anbefalinger tilknyttet smittevern.

Reduksjon i antall deltakere/publikum for å sikre overholdelse av offentlige bestemmelser og/eller anbefalinger tilknyttet smittevern innebærer ikke avtalebrudd fra Litteraturhusets side, og påvirker derfor ikke leietakers/arrangørfirmas betalingsforpliktelse iht. opprinnelig avtalt vederlag.

Avbestillingsfrist på leie av lokaler og utstyr er senest 4 uker/28 dager før leiedato. Ved avbestilling etter denne fristen vil leietaker bli fakturert 50% av avtalt vederlag.

Ved avbestilling 14 dager før leiedato eller senere vil hele det avtalte vederlaget bli fakturert. Det vil også tilkomme gebyr stort NOK 800 (eks. mva.) ved innleid tekniker fra Litteraturhuset for tapt arbeid. Ved avbestilling under 36 timer før arrangementstidspunkt utgjør dette gebyret NOK 2000 eks. mva.

Ovennevnte bestemmelser om avbestilling gjelder selv om avbestilling skyldes uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll, herunder forhold relatert til Covid-19 viruset. Dette gjelder uavhengig av om avbestillingen finner sted på bakgrunn av offentlige fastsatte bestemmelser og/eller anbefalinger tilknyttet smittevern.

Servering og/eller boksalg på arrangement?

All servering må gå via Kafe Oslo. Hvite duker til oppdekning samt telys kan også bestilles gjennom dem. Kafe Oslos meny og priser på arrangement som du kan se her: Arrangementsmeny.

Kontakt: Tlf 21 54 85 71 eller e-post post[at]kafeoslo.no.

Alt salg av bøker må gå via bokhandelen Norli bokhandel. Kontakt bokhandelen på: Tlf. 47 48 19 70 eller e-post litteraturhuset.oslo[at]norli.no